අපේ අලුත්ම වෙබ් අඩවිය වන කියමු වෙත ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියන ඕනෑම ගැටළුවක් හරි කියන්න තියන දෙයක් හරි මේ වෙබ් අඩවියට එන අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න.

ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අනිත් අයගේ අදහස් වලට කන් දීලා ඒ අයට දන්නා දෙයක් තියනව නම් කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා අපිත් එක්ක දිගටම ඉස්සරහට ගිහින් හොඳ ෆෝරම් වෙබ් අඩවියකට දායක වෙයි කියලා. අලුතෙන් එකතු වෙන හැමෝම මෙතන පොස්ට් කරන්න හැමෝටම අඳුනගන්න.

අපෙන් සුබ පැතුම්!!

We welcome all of you for our newest website kiyamu.com. You can share anything with the other users.

Also you can help other users and share your knowledge with everyone. We hope to have you as we build a better platform for the people in need. Post here to get to know each other.

All the best!!

අපේ අලුත්ම වෙබ් අඩවිය වන **_කියමු_** වෙත ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියන ඕනෑම ගැටළුවක් හරි කියන්න තියන දෙයක් හරි මේ වෙබ් අඩවියට එන අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අනිත් අයගේ අදහස් වලට කන් දීලා ඒ අයට දන්නා දෙයක් තියනව නම් කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා අපිත් එක්ක දිගටම ඉස්සරහට ගිහින් හොඳ ෆෝරම් වෙබ් අඩවියකට දායක වෙයි කියලා. අලුතෙන් එකතු වෙන හැමෝම මෙතන පොස්ට් කරන්න හැමෝටම අඳුනගන්න. අපෙන් සුබ පැතුම්!! We welcome all of you for our newest website **_kiyamu.com_**. You can share anything with the other users. Also you can help other users and share your knowledge with everyone. We hope to have you as we build a better platform for the people in need. Post here to get to know each other. All the best!!
edited Apr 11 '17 at 1:08 pm
 
2
reply
142
views
1
replies
2
followers
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft